Balansas

Pameni nuo ko pradėjom pamoką apie taupymą? Nuo išlaidų suskaičiavimo, kitaip sakant nuo apskaitos. Tai nuo ko turėtume pradėti verslą? Nuo apskaitos.

Vienas svarbiausių žmonių tavo įmonėje turėtų būti buhalteris. Jis turi suskaičiuoti tavo pajamas ir svarbiausia – išlaidas. Jis turi pateikti tau išlaidų suvestines ir siūlyti kaip ir kur sutaupyti. Buhalteris turi laiku apmokėti sąskaitas, kad tau netektų mokėti delspinigių, palūkanų ar kitų papildomų išlaidų. Nuo jo priklauso ar tavo įmonė gaus kreditą banke ar ne. Nuo buhalterio priklauso ar vadovas gaus baudas už laiku nepateiktas ataskaitas.

Buhalteris turi būti ekspertas savo srityje, jis turi žinoti visus įmanomus mokesčius, kuriais gali būti apmokestinama tavo įmonės veikla, taip pat kada ir kokiom institucijom pristatyti ataskaitas. Tačiau tu taip pat turi suprasti apskaitą. Turi mokėti skaityti balansą, pelno nuostolio ataskaitą ir suprasti kas užšifruota jų eilutėse.

Balanso ir pelno – nuostolio ataskaitų analizė.

Balansas

TURTAS

Pasta-   bos    Nr.

Finansiniai                metai

Praėję       finansiniai       metai

A.

ILGALAIKIS TURTAS

0

0

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

0

0

I.1.

Plėtros darbai

I.2.

Prestižas

I.3.

Patentai, licencijos

I.4.

Programinė įranga

I.5.

Kitas nematerialusis turtas

II.

MATERIALUSIS TURTAS

0

0

II.1.

Žemė

II.2.

Pastatai ir statiniai

II.3.

Mašinos ir įrengimai

II.4.

Transporto priemonės

II.5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

II.6.

Nebaigta statyba

II.7.

Kitas materialusis turtas

III.

FINANSINIS TURTAS

0

0

III.1.

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

III.2.

Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms

III.3.

Po vienerių metų gautinos sumos

III.4.

Kitas finansinis turtas

IV.

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

0

0

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

0

0

I.1.

Atsargos

0

0

I.1.1.

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

I.1.2.

Nebaigta gamyba

I.1.3.

Pagaminta produkcija

I.1.4.

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

I.2.

Išankstiniai apmokėjimai

I.3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

0

0

II.1.

Pirkėjų įsiskolinimas

II.2.

Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos

II.3.

Kitos gautinos sumos

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

0

0

III.1.

Trumpalaikės investicijos

III.2.

Terminuoti indėliai

III.3.

Kitas trumpalaikis turtas

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTO, IŠ VISO:

0

0

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pasta-   bos    Nr.

Finansiniai                metai

Praėję       finansiniai       metai

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

0

0

I.

KAPITALAS

0

0

I.1.

Įstatinis (pasirašytasis)

I.2.

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

I.3.

Akcijų priedai

I.4.

Savos akcijos (-)

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

III.

REZERVAI

0

0

III.1.

Privalomasis

III.2.

Savoms akcijoms įsigyti

III.3.

Kiti rezervai

IV.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

0

0

IV.1.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

IV.2.

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

D.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

 

 

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

0

0

I.

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

0

0

I.1.

Finansinės skolos

0

0

I.1.1.

Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

I.1.2.

Kredito įstaigoms

I.1.3.

Kitos finansinės skolos

I.2.

Skolos tiekėjams

I.3.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

I.4.

Atidėjimai

0

0

I.4.1.

Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo

I.4.2.

Pensijų ir panašių įsipareigojimų

I.4.3.

Kiti atidėjimai

I.5.

Atidėtieji mokesčiai

I.6.

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

II.

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

0

0

II.1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

II.2.

Finansinės skolos

0

0

II.2.1.

Kredito įstaigoms

II.2.2.

Kitos skolos

II.3.

Skolos tiekėjams

II.4.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

II.5.

Pelno mokesčio įsipareigojimai

II.6.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

II.7.

Atidėjimai

II.8.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ,
IŠ VISO:

0

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *